دروس

کارگاه اتومکانیک

کارگاه برق و اتوماسیون صنعتی

کارگاه تاسیسات حرارتی

کارگاه تولید مخصوص

کارگاه جوشکاری عمران

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

کارگاه سیستم های اندازه گیری

کارگاه فلزکاری صنایع

کارگاه عمومی

کارگاه ماشین های ابزار    

                                             متن جزوه        /sites/ce-workshop/files/u34/1doc.pdf

                                             فهرست       /sites/ce-workshop/files/u34/fhrst.pdf

                                             جلد       /sites/ce-workshop/files/u34/dnshgh_snty_sfhn.pdf

کارگاه ماشین های کنترل عددی

کارگاه مبانی ماشینکاری

عملیات کارگاهی کشاورزی

 

تحت نظارت وف ایرانی